Apurahat, avustukset ja stipendit

Säätiön tarkoituksena on säätiön hallituksen harkinnan mukaan säätiön sääntöjen puitteissa kehittää ja tukea ensisijaisesti n. s. Vakka - Suomen alueella, mutta myös muualla Suomessa, nuorison ruumiillista ja henkistä kehitystä raittiissa, terveessä ja kristillismielisessä hengessä.


Säätiön tukea voidaan myöntää:

 • ensisijaisesti säätiön toiminta-alueella (Eura, Eurajoki, Kiukainen, Kustavi, Köyliö, Laitila, Mynämäki, Pyhäranta, Rauma, Säkylä, Taivassalo, Uusikaupunki, Vehmaa ja Yläne) tapahtuvaan nuorisotoimintaan
 • henkilökohtaisina apurahoina alle 29-vuotiaiden nuorten harrastustoimintaan
 • yhdistyskohtaisina avustuksina lapsille ja alle 29-vuotiaille nuorille järjestettyyn harrastustoimintaan
 • yhdistyskohtaisina avustuksina lapsille ja alle 29-vuotiaille nuorille järjestettyyn valistus- ja kasvatustoimintaan
 • stipendeinä raumalaisista oppilaitoksista valmistuville alle 29-vuotiaille nuorille

Säätiön tukea ei voida myöntää:

 • ansio- eikä yritystoimintaan.
 • poliittiseen tai kannatusyhdistystoimintaan
 • julkishallinnon alaisuudessa tai valvonnassa tapahtuvaan toimintaan
 • henkilökohtaisten harrastusvälineiden hankintaan
 • vaihto-oppilasmatkoihin
 • yleisten opiskelukulujen rahoitukseen
 • opinnäytetöihin eikä väitöskirjoihin
 • henkilömatrikkelien tai historiikkien rahoitukseen

Apurahojen ja avustusten hakeminen

 • Vuosittainen hakuaika 1.-30.9. Hakuajan ulkopuolella saapuneita hakemuksia ei käsitellä.
 • Päätös ilmoitetaan hakemusvuoden loppuun mennessä.
 • Apuraha ja avustus on käytettävä sen vuoden aikana, jolle se on myönnetty.
 • Apurahat ja avustukset maksetaan helmikuun loppuun mennessä niiden käyttövuonna.  Säätiö ilmoittaa verottajalle tiedot maksetuista, vähintään 1000 euron henkilökohtaisista apurahoista.
 • Selvitys apurahan tai avustuksen käytöstä on annettava käyttövuoden loppuun mennessä.
 • Mikäli myönnettyyn apurahan tai avustuksen käyttöön tulee tarve tehdä olennaisia, hakemuksesta poikkeavia muutoksia, on säätiöltä kirjallisesti haettava käyttötarkoitusmuutosta.

Hakemus

 • Hakemuksen voi tehdä vain säätiön kotisivujen sähköisellä lomakkeella:
 • Hakemuksen tulee kohdistua tulevaan toimintaan
 • Säätiön tuella ei voi kattaa toiminnan kuluja kokonaisuudessaan, vaan hakijalla tulee olla myös omaa varainhankintaa.
 • Liitteet:
  • Hakemusliitteiden tulee olla pdf-muotoisia tiedostoja (muita tiedostomuotoja ei hyväksytä liitteiksi). Monisivuisen asiakirjan tulee olla yhtenä tiedostona
  • Hakemuksen ja liitteiden lähettäminen eriaikaisesti on mahdollista, mikäli liitteet yksilöidään ja lähetyksessä noudatetaan hakuaikarajoitusta
  • Puutteellisin liittein varustettua hakemusta ei käsitellä
  • Apurahahakemukseen vaadittavat liitteet:
   • vapaamuotoinen kuvaus aikaisemmasta toiminnasta (esim. CV)
   • lausunnonantajan lausunto, mikäli lausunnonantaja on mainittu hakemuksessa
 • Avustushakemukseen vaadittavat liitteet:
  • viimeksi (ennen hakuaikaa) päättyneeltä tilikaudelta virallinen (toimessa olevan päätösvaltaisen hallituksen allekirjoittama ja tilintarkastusmerkinnöin varustettu) tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnan-/tilintarkastajan antama kertomus
  • hakemuksen kohteena olevaa vuotta koskeva toimintasuunnitelma ja talousarvio.  Mikäli hakuaikana ei ole käytettävissä vahvistettua suunnitelmaa ja arviota, on hakemukseen liitettävä vapaamuotoinen kuvaus tulevasta toiminnasta ja arvio sen taloudesta.
  • lasku- tai maksutositekopioita ei liitetä hakemukseen
 • Avustusta hakevan tulee huomioida:
  • Hakijan tulee olla rekisteröitynyt yhdistys, ei sen alaosasto/-jaosto
  • Yhdistys voi hakea avustusta alaosastonsa /-jaostonsa toimintaan, mikäli sen kirjanpito on erotettavissa yhdistyksen kirjanpidosta
  • Hakijan yhteyshenkilön on oltava yhdistyksen toimivaltainen edustaja

Oppilaitosstipendit

Vakka-Suomen Nuorisosäätiö jakaa vuosittain stipendejä raumalaisista oppilaitoksista valmistuville. Oppilaitokset valitsevat stipendien saajat, joiden tulee olla alle 29-vuotiaita ja joiden toivotaan olevan kotoisin ensisijaisesti säätiön toiminta-alueelta. Oppilaitos päättää jaettavien stipendien lukumäärän ja suuruuden säätiön asettamissa rajoissa.

Oppilaitoksen tulee ottaa valinnassaan huomioon ennen kaikkea stipendinsaajien ansiot. Erittäin tärkeänä pidetään, että kaikki stipendinsaajat ovat menestyneet hyvin opinnoissaan. Heidän tulee olla niin opettajakunnan kuin opiskelijatoverienkin arvostamia. Lisäksi heidän odotetaan omaavan hyvän käytöksen ja hyvät tavat, olevan luotettavia, oma-aloitteisia ja avoimia. Heidän toivotaan olevan myös oikeudenmukaisia ja vastuuntuntoisia toisia ihmisiä sekä elinympäristöään kohtaan.

Oppilaitokset ilmoittavat stipendinsaajien tiedot suojattuina säätiön kotisivujen kautta:

 

Henkilötietosuoja

GDPR:n mukainen henkilötietojen käsittely Vakka-Suomen Nuorisosäätiössä

Vakka-Suomen Nuorisosäätiö noudattaa EU:n Tietosuoja-asetusta, Suomen henkilötietolakia sekä muuta soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä, joka liittyy rekisteröidyn yksityisyyteen. Säätiö käsittelee henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti.

”Henkilötiedolla” tarkoitetaan tietoa, josta yksittäinen henkilö voi olla tunnistettavissa. Lisäksi säätiö käsittelee myös ei-henkilökohtaisia tietoja, joista yksittäistä henkilöä ei voi tunnistaa.

Hakemusten käsittely säätiön sähköisessä apuraha-, avustus- ja stipenditietojärjestelmässä muodostaa apurahojen, avustusten ja stipendien henkilötietorekisterin.  Rekisteristä on laadittu erillinen rekisteriseloste, joka on rekisteröityjen saatavilla Vakka-Suomen Nuorisosäätiössä.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Apurahaa tai avustusta hakiessaan sekä stipenditietoja ilmoittaessaan henkilö suostuu samalla siihen, että hänen henkilötietojaan käsitellään tässä selosteessa kuvatulla tavalla. Apurahan ja avustuksen hakijan sekä stipendinsaajan ja hänen tietojaan ilmoittavan oppilaitoksen edustajan tietoja tallennetaan ja käsitellään vain hakijan, stipendinsaajan tai ilmoittajan suostumukseen perustuen. Alle 16-vuotiasta hakijaa edustaa hänen huoltajansa.

Kerättäviä henkilötietoja käytetään apuraha- ja avustushakemusten sekä stipenditietojen käsittelyyn, päätösten toimeenpanoon sekä yhteydenpitoon. Henkilötunnus rekisteröidään rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. Rekisteriin tallennetaan hakemuksissa ja ilmoituksissa annetut tiedot sekä maksatukseen ja käyttöselvityksiin liittyvät tiedot.

Jotta hakemus tai ilmoitus otetaan käsiteltäväksi, edellytetään hakijalta, stipendinsaajalta ja tietojen ilmoittajalta suostumusta henkilötietojen käsittelyyn. Mikäli riittäviä henkilötietoja ei anneta, voidaan hakemus tai ilmoitus jättää käsittelemättä.

Henkilötietojen vastaanottajaryhmät

Henkilötietoja käsittelevät säätiön asiamies, säätiön hallitus, stipenditietoja välittävä oppilaitos, tilitoimiston nimetyt käyttäjät, maksuja välittävä pankki, verohallinto ja tilintarkastaja sekä tarvittaessa teknisissä ongelmatilanteissa it-asiantuntijat. Tietoja näytetään vain siinä laajuudessa, kuin se on vastaanottajaryhmän toiminnan kannalta tarpeellista.

Tietojen luovutus

Tieto luonnollisille henkilöille maksetuista apurahoista ja stipendeistä luovutetaan lakisääteisesti verohallinnolle. Hakemusten käsittelyn aikana rekisterinpitäjä voi vaihtaa tarvittavia tietoja muiden rahoittajatahojen kanssa rahoituksen kokonaistason varmistamiseksi ja päällekkäisten myöntöjen välttämiseksi. Tietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään päätöksentekovuosi ja sen jälkeen lain määräämä kirjanpitoaineiston säilytysaika.

Rekisterin suojaus

Rekisterin pääkäyttäjänä on säätiön asiamies ja hän valvoo rekisterin käyttöä. Säätiön kotisivuilta tapahtuvassa apurahojen hakemisessa ja stipenditietojen ilmoittamisessa käytetään salattua yhteyttä ja avustushakemusten lähettämisessä suojattua yhteyttä. Vastaanotetut tiedot tallentuvat rekisterin pääkäyttäjän toimesta salauksella varmennettuun tietojärjestelmään. Hakemuskäsittely suoritetaan salatussa järjestelmässä. Kaikki henkilötietojen vastaanottajaryhmät noudattavat toiminnoissaan EU:n tietosuoja-asetuksen määräyksiä. Tarvittaessa rekisteritietoja tulostetaan paperisina.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteriin merkityllä on oikeus tarkastaa henkilökohtaiset tietonsa ottamalla yhteyttä säätiön asiamieheen. Hänellä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä tietojensa oikaisemista, poistamista, käsittelyn rajoittamista sekä vastustaa käsittelyä ja tietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen. Vakka-Suomen Nuorisosäätiö rekisteröi henkilötietoja apuraha- ja avustushakemusten sekä stipenditietoilmoitusten yhteydessä.