Apurahojen ja avustusten hakeminen

Tarkoituksensa mukaisesti ja sääntöjä noudattaen säätiö jakaa hakemuksesta apurahoja ja avustuksia kohteisiin, joille on asetettu jakokäsittelyä selventäviä, ohjeellisia ehtoja.  Apurahat on suunnattu yksityishenkilöille ja avustukset yhteisöille.

Myönteistä päätöstä puoltavat:

 • nuorille suunnattu toiminta

 • toiminta nuorison kasvattajana tai sellaiseksi valmistuminen

 • yhdistysten harrastustoiminta

 • yksityinen harrastustoiminta

 • poikkeustapauksissa valtakunnallisten järjestöjen paikallisosastojen toiminta

 • huumeiden ja päihteiden vastainen valistava toiminta

Avustettuja kohteita ovat olleet mm. urheiluseurat, nuorisosoittokunnat, taideleirit, partiolippukunnat, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin projektit Rauman alueella, Tullin huumekoira ”Aapo” Niiralan raja-asemalla sekä Rauman Seudun Katulähetyksen Unelmista totta – projekti. Lisäksi on myönnetty monivuotisia apurahoja menestyneiden nuorten urheilijoiden harjoitus- ja kilpailukuluihin.

Kielteiseen päätökseen vaikuttavat:

 • kannatusyhdistystoiminta

 • toiminta julkishallinnon alaisuudessa tai valvonnassa

 • yritystoiminta

 • toiminta ansaintatarkoituksessa

 • henkilömatrikkelien ja historiikkien rahoitus

 • yleisten opiskelukulujen rahoitus

 • vaihto-oppilasmatkojen rahoitus

 • palkkauskulujen rahoitus

 • poliittinen toiminta

 • maanhankinta, omaisuudenhankinta

Hakuaika ja ilmoittaminen

Apurahojen ja avustusten hakuaika päättyy 30. syyskuuta. Hallituksen päätös ilmoitetaan hakijalle kirjallisesti 31.12. mennessä. Apurahat ja avustukset maksetaan toukokuun aikana. Tiedot maksetuista vähintään 1000 euron henkilökohtaisista apurahoista ilmoitetaan verottajalle.

Hakemuslomake ja liitteet

Hakemus tulee tehdä säätiön kotisivujen sähköistä hakemuslomaketta käyttäen.

Yhteisön tulee liittää hakemukseensa viimeksi vahvistettu tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä toimintasuunnitelmat kuluvalle ja tulevalle kaudelle. Mikäli hakuaikana ei ole käytettävissä virallista toimintasuunnitelmaa, on hakemukseen liitettävä lyhyt kuvaus tulevasta toiminnasta.

Yksityishenkilön tulee liittää hakemukseensa vapaamuotoinen kuvaus aikaisemmasta toiminnastaan.

Lasku- tai maksutositteita ei liitetä hakemukseen. Tarvittaessa, apuraha- ja avustuspäätöksen yhteydessä tositteita saatetaan erikseen pyytää.

Liitteiden tulee olla pdf -muotoisia tiedostoja. Puutteellista hakemusta ei käsitellä.

Lomake yksityishenkilön apurahahakemukseen aukeaa tästä.

Lomake yhteisön avustushakemukseen aukeaa tästä.

Muutokset apurahan tai avustuksen käytössä

Mikäli myönnetyn apurahan- tai avustuksen käyttöön tulee tarve tehdä olennaisia, hakemuksesta poikkeavia muutoksia, on säätiön hallitukselta erikseen kirjallisesti haettava käyttötarkoitusmuutosta.

Oppilaitosstipendit

Vakka - Suomen Nuorisosäätiö jakaa vuosittain stipendejä raumalaisista oppilaitoksista valmistuville. Oppilaitokset valitsevat stipendien saajat, joiden toivotaan olevan kotoisin ensisijaisesti Vakka - Suomen alueelta: Eura, Eurajoki, Kiukainen, Kustavi, Köyliö, Laitila, Mynämäki, Pyhäranta, Rauma, Säkylä, Taivassalo, Uusikaupunki, Vehmaa ja Yläne. Oppilaitos päättää jaettavien stipendien lukumäärän ja suuruuden säätiön asettamissa rajoissa.

Oppilaitoksen tulee ottaa valinnassaan huomioon ennen kaikkea stipendinsaajien ansiot. Erittäin tärkeänä pidetään, että kaikki stipendinsaajat ovat menestyneet hyvin opinnoissaan. Heidän tulee olla niin opettajakunnan kuin opiskelijatoverienkin arvostamia. Lisäksi heidän odotetaan omaavan hyvän käytöksen ja hyvät tavat, olevan luotettavia, oma-aloitteisia ja avoimia. Heidän toivotaan olevan myös oikeudenmukaisia ja vastuuntuntoisia toisia ihmisiä sekä elinympäristöään kohtaan.

Lomake oppilaitoksen stipendinsaajatietojen ilmoittamiseen aukeaa tästä. Lomake on tarkoitettu myös stipendinsaajan henkilökohtaisesti antamien tietojen ilmoittamiseen.

Henkilötietosuoja

GDPR:n mukainen henkilötietojen käsittely Vakka-Suomen Nuorisosäätiössä

Vakka-Suomen Nuorisosäätiö noudattaa EU:n Tietosuoja-asetusta, Suomen henkilötietolakia sekä muuta soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä, joka liittyy rekisteröidyn yksityisyyteen. Säätiö käsittelee henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti.

”Henkilötiedolla” tarkoitetaan tietoa, josta yksittäinen henkilö voi olla tunnistettavissa. Lisäksi säätiö käsittelee myös ei-henkilökohtaisia tietoja, joista yksittäistä henkilöä ei voi tunnistaa.

Hakemusten käsittely säätiön sähköisessä apuraha-, avustus- ja stipenditietojärjestelmässä muodostaa rekisterit:

 1. Apuraha- ja avustusrekisteri
 2. Stipendirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Apurahaa tai avustusta hakiessaan sekä stipenditietoja ilmoittaessaan henkilö suostuu samalla siihen, että hänen henkilötietojaan käsitellään tässä selosteessa kuvatulla tavalla. Apurahan ja avustuksen hakijan sekä stipenditietojen ilmoittajan tietoja tallennetaan ja käsitellään vain hakijan tai ilmoittajan suostumukseen perustuen. Alle 16-vuotiasta hakijaa edustaa hänen huoltajansa.

Kerättäviä henkilötietoja käytetään apuraha- ja avustushakemusten sekä stipenditietojen käsittelyyn, päätösten toimeenpanoon sekä yhteydenpitoon. Henkilötunnus rekisteröidään rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. Rekisteriin tallennetaan hakemuksissa ja ilmoituksissa annetut tiedot sekä maksatukseen ja käyttöselvityksiin liittyvät tiedot.

Jotta hakemus tai ilmoitus otetaan käsiteltäväksi, edellytetään hakijalta suostumusta henkilötietojen käsittelyyn. Mikäli riittäviä henkilötietoja ei anneta, voidaan hakemus jättää käsittelemättä.

Henkilötietojen vastaanottajaryhmät

Henkilötietoja käsittelevät säätiön asiamies, säätiön hallitus, stipenditietoja välittävä oppilaitos, tilitoimiston nimetyt käyttäjät, maksuja välittävä pankki, verohallinto ja tilintarkastaja sekä tarvittaessa teknisissä ongelmatilanteissa it-asiantuntijat. Tietoja näytetään vain siinä laajuudessa, kuin se on vastaanottajaryhmän toiminnan kannalta tarpeellista.

Tietojen luovutus

Tieto luonnollisille henkilöille maksetuista apurahoista ja stipendeistä luovutetaan lakisääteisesti verohallinnolle. Säätiö voi luovuttaa tietoja toisille apurahojen / avustusten myöntäjille. Tietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään päätöksentekovuosi ja sen jälkeen lain määräämä kirjanpitoaineiston säilytysaika.

Rekisterin suojaus

Rekisterin pääkäyttäjänä on säätiön asiamies ja hän valvoo rekisterin käyttöä. Säätiön kotisivuilta tapahtuvassa apurahojen hakemisessa ja stipenditietojen ilmoittamisessa käytetään salattua yhteyttä ja avustushakemusten lähettämisessä suojattua yhteyttä. Vastaanotetut tiedot tallentuvat rekisterin pääkäyttäjän toimesta salauksella varmennettuun tietojärjestelmään. Hakemuskäsittely suoritetaan salatussa järjestelmässä. Kaikki henkilötietojen vastaanottajaryhmät noudattavat toiminnoissaan EU:n tietosuoja-asetuksen määräyksiä. Tarvittaessa rekisteritietoja tulostetaan paperisina.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteriin merkityllä on oikeus tarkastaa henkilökohtaiset tietonsa ottamalla yhteyttä säätiön asiamieheen. Hänellä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä tietojensa oikaisemista, poistamista, käsittelyn rajoittamista sekä vastustaa käsittelyä ja tietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen.

Vakka-Suomen Nuorisosäätiö rekisteröi henkilötietoja apuraha- ja avustushakemusten sekä stipenditietoilmoitusten yhteydessä.